Beleidsplan


Beleidsplan Stichting Boots On The Ground

 1. Inleiding

In dit beleidsplan geeft het bestuur beknopt weer welke werkzaamheden Stichting Boots On The Ground zal verrichten, de manier waarop zij inkomsten wil werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot besteding van middelen komt.

 1. Statutaire bepalingen / doel

De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald.

De stichting heeft ten doel:

 • Het doen verbeteren van de onderlinge communicatie en het inzicht in de eigen manier van communiceren van jongeren en volwassenen/gezinnen, met name door middel van oefeningen, opdrachten, samenwerking en het creëren van wederzijds vertrouwen.
 • Het samenbrengen van jonge en oude veteranen, waarbij naast sportieve en fysieke activiteiten eveneens de gelegenheid wordt geboden ervaringen, verhalen en bijkomende emoties met elkaar uit te wisselen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

 • het (doen) organiseren van (sportieve en fysieke) activiteiten, (militaire) demonstraties en/of bijeenkomsten voor jonge en oude veteranen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
 • het (doen) organiseren van activiteiten voor jongeren en gezinnen en/of particuliere gezelschappen, dit in de ruimste zin van het woord;
 • het (doen) organiseren en bieden van (uitdagende outdoor) activiteiten aan scholen, met name gericht op samenwerking, communicatie, beweging en plezier;
 • het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding;
 • samen te werken met diverse organisaties of instellingen;
 • zowel nationaal als internationaal- al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk en/of gewenst is.
 1. Werkzaamheden van Stichting Boots On The Ground

Stichting Boots On The Ground zal de volgende werkzaamheden verrichten:

 • het organiseren van een veteranendag en een veteranen voetbaltoernooi;
 • het organiseren van teambuildingsdagen (-weekenden) voor bedrijven, verenigingen en particuliere gezelschappen;
 • het organiseren van activiteiten voor jongeren en/of gezinnen, gericht op verbetering van communicatie en vertrouwen;
 • het organiseren van schoolreizen en werkweken;
 • het uitvoeren van de activiteiten voor veteranendag, veteranen voetbaltoernooi, teambuildingsdagen, activiteiten voor jongeren en/of gezinnen (communicatie en vertrouwen) en de schoolreizen/werkweken.
 1. Het werven van middelen

Stichting Boots On The Ground zal middels het organiseren van teambuildingsdagen en -activiteiten voor bedrijven, verenigingen, scholen en particuliere gezelschappen, trachten inkomsten te genereren. Daarnaast behoren giften en legaten tot de mogelijkheden en zal een beroep gedaan worden op verschillende fondsen.

 1. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Boots On The Ground en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven.

Jaarlijks legt Stichting Boots On The Ground in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website.

Indien Stichting Boots On The Ground wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goede doelinstelling danwel ten nutte komen van het algemeen belang.

 1. Bestedingscriteria

Deze criteria zijn gereed en door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website. Zie de projectcriteria. 

 1. Planning

2015 / 2016

Werven van middelen en uitvoering geven aan de volgende projecten:

 • Aanschaf van materialen ten behoeven van teambuildingsdagen, van activiteiten gericht op communicatie / vertrouwen en van veteranendagen.
 • Aanschaf van een transportmiddel (bus) voor het vervoer van materialen die de stichting nodig heeft om op verschillende locaties te kunnen werken.
 • Aanschaf van werkkleding voorzien van het logo van de stichting.
 • Aanschaf van kledingmateriaal voor deelnemers.
 • Ontwikkeling van promotiemateriaal voor de stichting.
 • Huur van een kleinschalige kantoorruimte waar intakes, evaluaties en opdrachten besproken kunnen worden en waar relaties en (potentiële nieuwe) klanten ontvangen kunnen worden.
 • Start met de activiteiten gericht op samenwerking / vertrouwen voor jongeren en/of gezinnen.
 • Organisatie van een schoolreis en/of werkweek.
 • Organisatie van een veteranen voetbaltoernooi in 2016.

Het bestuur van Stichting Boots On The Ground wordt gevormd door:

Erik Groenendijk, voorzitter

Jamie Huijser, voorzitter

Gerben Naves, secretaris

Vincent Bouwmeester, penningmeester 

facebooktwitterlinkedinby feather